Regulamin Quad Park

Regulamin toru quadowego QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Tor quadowy QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ położony jest w Polanicy-Zdrój przy ul. Kłodzkiej 14, jest prowadzony przez Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy z siedzibą w Duszniki-Zdrój, Zieleniec 65, NIP: 8831860991; REGON: 365695947; telefon: 500 271 665.

2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Organizator- Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy z siedzibą w Duszniki-Zdrój, Zieleniec 65, NIP: 8831860991; REGON: 365695947 Obiekt-tor quadowy QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ oraz elementy jego wyposażenia wraz z przynależną infrastruktura, usytuowany w Polanicy-Zdrój przy ul. Kłodzkiej 14;
Korzystający- osoba fizyczna, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu może korzystać z oferty Organizatora;
Bilet wstępu – dokument stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Korzystającym, której przedmiotem jest umożliwienie korzystającemu używania quadów oraz Obiektu za zapłatą określonej w cenniku ceny, przez wskazany w nim czas oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
Przejazd – jazda quadem udostępnionym przez Organizatora, w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu;
Plac Maszynowy - miejsce zjazdu oraz postoju quadów;
Opaska przejazdu – dokument wydawany Korzystającemu po dokonanej przez niego rejestracji we wskazanym przez Organizatora miejscu na terenie Obiektu, uprawniający Korzystającego do korzystania z toru QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ i quadów na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
Regulamin – niniejszy Regulamin.

3. Korzystanie z Obiektu jest odpłatne. Ceny za korzystanie z Obiektu ustalane są przez Organizatora w aktualnym
cenniku dostępnym w Obiekcie.

4. Warunkiem korzystania z Obiektu jest uiszczenie opłaty za korzystanie z Obiektu zgodnie z obowiązującym
cennikiem, otrzymanie Opaski przejazdu, odbycie szkolenia oraz zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie
jego postanowienia oraz złożenie stosownego oświadczenia, a nadto podanie swoich prawdziwych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu (Korzystającego lub opiekuna), które są niezbędne do wykonania umowy.

5. Wydanie Opaski przejazdu jest odpłatne zgodnie z cennikiem. Otrzymaną przy pierwszej rejestracji Kartę Kierowcy można wykorzystywać do późniejszych rejestracji.

6. Z toru quadowego QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ mogą korzystać:

1) osoby w wieku od 6 roku życia na quadzie 50, za uprzednią zgodą i przy obecności rodziców lub prawnych
opiekunów. Zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, którego projekt
przygotował Organizator. Jazdy na quadzie 50, lub na quadzie 90 odbywają się na wyznaczonym torze w obecności
pracownika Organizatora. Jazdy quadami odbywają się tylko w wyznaczonych dniach i godzinach.

2) Osoby w wieku od 10 lat, mogą korzystać z toru quadowego wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych. Zgoda na odbycie jazdy musi zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia, którego projekt
przygotował Organizator.
Kryterium doboru quada (Quad 50 lub Quad 90) leży po stronie obsługi toru. Ostateczna decyzja należy do Kierownika
Toru.

7. Z toru quadowego QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ mogą korzystać tylko osoby, które:

1) nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych substancji powodujących spowolnienie reakcji i zmniejszających możliwości psychofizyczne Korzystającego,

2) są sprawne fizycznie oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Organizatora, w tym nie cierpią na choroby serca, płuc, padaczkę, utraty świadomości itp.

8. Osoby, które spełniają warunki określone w ust. 6 i 7 powyżej mogą korzystać z toru quadowego QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ wyłącznie po odbyciu odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego przez pracownika Organizatora. W sytuacji, gdy Korzystający nie rozumie zasad korzystania z quada, toru lub jakichkolwiek innych reguł postępowania zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się do pracownika Organizatora o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

9. Z toru quadowego QUAD PARK POLANICA-ZDRÓJ nie mogą korzystać kobiety w ciąży.

II. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I KORZYSTAJĄCEGO

1. Organizator zobowiązany jest do:
- zapewnienia Korzystającemu możliwości odbycia Przejazdu zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie,
- zapewnienia stanu technicznego quadów i pozostałego sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, który umożliwia
Korzystającemu bezpieczną jazdę quadami.

2. Organizator uprawniony jest do:
- wydawania Korzystającym instrukcji, wskazówek oraz poleceń dotyczących używania quadów oraz całego Obiektu,
- niedopuszczenia do jazdy quadem lub odebrania Korzystającemu prawa do jazdy quadem (przerwania Przejazdu),gdy ten nie stosuje się do Regulaminu, a w szczególności gdy narusza zasady korzystania z toru, zasady bezpieczeństwa lub zachodzi obawa, że Korzystający może zagrażać swojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych Korzystających lub innych osób przebywających w Obiekcie, w tym gdy okaże się iż Korzystający jest podwpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku Korzystającemu nie przysługuje zwrot
- wglądu w dokument tożsamości, w celu potwierdzenia wieku Korzystającego, pod rygorem niedopuszczenia go do Przejazdu,
- poddania Korzystającego badaniu na obecność alkoholu i innych środków odurzających.

3. Korzystający zobowiązany jest do:
- przestrzegania Regulaminu oraz dostosowania się do określonych w nim warunków korzystania z Obiektu i quadów,
- przestrzegania wszystkich poleceń personelu toru Organizatora.
- zachowania wymogów bezpieczeństwa oraz do zachowania ograniczonego zaufania wobec innych użytkowników
toru.

4. Korzystający przed rozpoczęciem Przejazdu zobowiązany jest przygotować się odpowiednio do jazdy, to jest:

1) zapoznać się z zasadami jazdy oraz warunkami na torze i kierunkiem jazdy;

2) posiadać i założyć kask ochronny (kask należy zapiąć i nałożyć gogle); pod kask stanowiący własność Organizatora

należy założyć kominiarkę lub czepek higieniczny; w przypadku korzystania z własnego kasku musi to byd kask zamknięty z ochroną szczęki

3) zabezpieczyć wszystkie ruchome części garderoby. Kategorycznie zabrania się jazdy w szalikach, chustach itp.

4) upewnić się, iż spod kasku nie wystają jakiekolwiek części włosów (zaleca się upięcie długich włosów w taki sposób, aby uniemożliwić ich wystawanie spod kasku)

5) założyć obuwie na płaskiej podeszwie. Zabronione jest prowadzenie quada w klapkach oraz w butach na wysokich
obcasach.

5. Nieprawidłowe zabezpieczenie części garderoby i włosów, o których mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) powyżej może powodować zagrożenie zdrowia i życia.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z TORU

1. Organizator decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi.

2. Korzystający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad:

1) podczas jazdy quadem obydwie ręce muszą byd na kierownicy;

2) po prawej stronie kierownicy prawa dźwignia gazu w quadzie służy do przyspieszania;

3) lewy hamulec na kierownicy służy do hamowania tylnych kół, prawy hamulec na kierownicy służy do hamowania przednich kół;

4) odległość między quadami podczas Przejazdu powinna wynosić, co najmniej 5 metrów;

5) nie wolno dotykać silnika, wydechu oraz innych gorących elementów, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie ciała.

3. Wjazd na tor odbywa się na sygnał startera w odstępach przez niego ustalonych za pomocą zielonej flagi. Jazda jest dozwolona wyłącznie zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.

4. Korzystający ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i
uszkodzeniach, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Wszystkie problemy i prośby o pomoc zgłasza się poprzez uniesienie ręki i poczekanie na pomoc obsługi Obiektu w bezpiecznej części toru środek placu ).

6. Przez cały czas trwania Przejazdu obowiązkowe jest przestrzeganie sygnałów dawanych przez obsługę Obiektu.

7. Szczególnie istotne są znaki dawane flagami. Poszczególne flagi mają następujące znaczenie:

1) flaga oraz światło żółte oznaczają niebezpieczeństwo na torze. Należy zwolnić i uważnie obserwować tor jazdy. Obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom toru.

2) flaga niebieska oznacza konieczność przepuszczenia szybszego kierowcy z tyłu. Obowiązkiem kierowcy, który zobaczy flagę niebieską jest przepuszczenie szybszego kierowcy, który jest za nim.

3) flaga szachownica (czarno biała), oznacza koniec sesji / wyścigu. Użytkownicy muszą zjechać do strefy Plac Maszynowy w celu zakończenia sesji na torze.

4) flaga czarno / biała oznacza ostrzeżenie dla kierowcy, który nie stosuje się do regulaminu oraz stwarza zagrożenie na torze dla siebie oraz innych kierowców

5) flaga czerwona oznacza przerwanie sesji. Każdy kierowca jest zobowiązany do zatrzymania quada na torze.

6) flaga zielona oznacza możliwość startu / kontynuację jazdy / wznowienie sesji

8. Brak znajomości flag sygnalizacyjnych oraz niestosowanie się do flag sygnalizacyjnych skutkuje natychmiastowym wykluczeniem Korzystającego z Przejazdu.

9. Po zakończeniu Przejazdu należy zdecydowanie zmniejszyć prędkość i zjechać do Placu Maszynowego.

10. Po zjechaniu i zatrzymaniu quada do Placu Maszynowego należy pozostać na quadzie do chwili wyłączenia silnika i zjechania wszystkich uczestników Przejazdu oraz do momentu usłyszenia polecenia od pracownika Obiektu. Wysiadanie z quada wcześniej jest zabronione.

11. Zabrania się w szczególności:

1) wysiadania z quada na torze w przypadku jego zatrzymania podczas Przejazdu;

2) jazdy „wężykiem”, zatrzymania quada w miejscu do tego nieprzewidzianym i blokowania innych kierowców;

3) jazdy po torze w przeciwnym kierunku (pod prąd);

4) celowego uderzania w quadów innych kierowców oraz bandy toru; kilkukrotne uderzenie w bandy lub inne quady może skutkować wykluczeniem z przejazdu

5) używania słów powszechnie uważanych za obelżywe na terenie całego Obiektu.

12. Kierowcy który musiał zjechać do Placu Maszynowego ze względu na defekt quada przysługuje wymiana na drugi sprawny egzemplarz bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ma obowiązku wymiany quada w sytuacji, gdy do jego uszkodzenia nastąpiło z przyczyn, za które Korzystający ponosi odpowiedzialność.

13. Podczas przebywania na torze Korzystający są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń obsługi Obiektu.

14. W przypadku nieobecności Korzystającego w parku maszyn w momencie rozpoczęcia Przejazdu, na który został kupiony przez Korzystającego Bilet wstępu (Korzystający informowany jest przez Organizatora o numerze kolejki, w której będzie jechał) Bilet wstępu traci ważność.

15. Korzystający, który po raz pierwszy korzysta z Obiektu jest zobowiązany szczególnie do ostrożnej i wolnej jazdy quadem oraz do obecności na szkoleniu przed jazdą.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.

1. Korzystający używa wszystkich elementów związanych z Obiektem (quady, tor itp.) na własną odpowiedzialność.

2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, w tym finansową oraz karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru zarówno wobec Organizatora, pracowników Organizatora jak i osób trzecich znajdujących się na terenie Obiektu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków i szkody wyrządzone
przez Korzystającego oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek działania innych kierowców lub osób trzecich.

4. W przypadku uszkodzenia quada lub toru quadowego przez Korzystającego z przyczyn za które ponosi on
odpowiedzialność, Korzystający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez
Korzystającego w Obiekcie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin jest umieszczony przez Organizatora w widocznym miejscu Obiektu.

2. Osoby, które nie korzystają z oferty Organizatora, ale przebywają w Obiekcie zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi Obiektu.

3. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

4. Korzystający jest uprawniony do złożenia reklamacji na piśmie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: funpark.polanica@gmial.com . O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Korzystający zostanie powiadomiony niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Ponadto Korzystający mogą składać wszelkie uwagi i sugestie co do oferty
Organizatora, sposobu organizacji Obiektu oraz zasad korzystania z quadów i toru quadowego bezpośrednio obsłudze obiektu, pisemnie na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: funpark.polanica@gmail.com

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.