Regulamin FunPark Polanica-ZdrójINFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem Fun Parku jest Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy, z siedzibą w 57-340 Dusznikach-Zdrój ul. Zieleniec 65. 

 1. Wszystkie Osoby przebywające na terenie Fun Parku mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Wejście na teren Fun Parku Rozrywki jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Wejście na teren Fun Parku jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik Fun Parku, który jest dostępny dla Gości przy punkcie kasowym na jego terenie.

 3. Dzieci w wieku do dwóch lat wchodzą na teren Fun Parku za darmo, jeśli posiadają dokument poświadczający wiek. W przypadku jego braku Pracownik Fun Parku podejmie decyzję o możliwości nieodpłatnego wejścia bądź konieczności wniesienia za nie opłaty.

 4. Podstawą wstępu i korzystania z atrakcji Fun-Parku Polanica jest posiadanie ważnej opaski przypiętej na ręce.

 5. Opaski można nabyć przy wejściu do Fun-Parku. Zakupioną opaskę należy zachować do kontroli.

 6. Opaski wydawane przy zakupie biletów muszą być zapięte na ręce. Opaski nie założone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane. Uwaga! Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia.

 7. Opaski są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest jedynie godzinami pracy Fun Parku.

 8. Opaski są jednoosobowe.

 9. Posiadacz opaski nie może udostępniać jej innym osobom.

 10. Dostępność atrakcji na terenie Fun Parku jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

 11. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody lub nagłej awarii technicznej.

 12. Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.

 13. Sprzedaż opasek wejściowych prowadzimy tylko na dzień bieżący.


OSOBY KORZYSTAJĄCE Z FUN PARKU SĄ ZOBOWIĄZANE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

 1. Z atrakcji Fun  Parku korzystać mogą dzieci do 12 roku życia.
 2. Park Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 lat.
 3. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z atrakcji Parku Rozrywki oraz poszczególnych urządzeń.
 4. Opiekunowie mogą przebywać na terenie strefy zabawy, jedynie towarzysząc dzieciom. Muszą zachować szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń oraz zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. Celem przebywania opiekuna w strefie zabawy jest opieka nad dziećmi, a nie aktywna zabawa.
 5. Fun Park, w tym jego pracownicy nie świadczą usług opieki nad dziećmi i nie sprawują opieki nad dziećmi pozostawionymi w Parku Rozrywki bez opieki rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Świadczenie usług przez Fun Park polega w szczególności na udostępnianiu do korzystania przez dzieci lub rodziców infrastruktury Parku Rozrywki, m.in. konstrukcji zabawowych, stref urodzin.
 6. Dzieci w wieku do 5 roku życia mogą przebywać na terenie Parku Rozrywki tylko pod opieką osób dorosłych. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Fun Parku i odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 7. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. W ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 4 roku życia. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci.
 8.  Na terenie Fun Parku obowiązuje zakaz:
 • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, ostrych i szklanych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Fun Parku,
 • spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji,
 • palenia tytoniu, w tym także papierosów elektronicznych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wynoszenia z Fun Parku jakichkolwiek elementów jego wyposażenia,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania Fun Parku,
 • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Fun Parku albo innych osób przebywających w Fun Parku,
 • biegania poza strefą atrakcji,
 • wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, magazynów, zapleczy, itd.),
 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Właściciela Fun Parku.
 • jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach,
 1. naklejania nalepek na terenie Fun Parku lub malowania po ścianach lub podłogach.
 2. Na terenie Fun Parku zabronione są bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji urządzeń, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 3. Dzieci wchodząc na teren Fun Parku powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.
 4. Na terenie strefy zabawy Dmuchańców goście przebywają bez butów, ale zawsze w skarpetach. 
 5. Właściciel Fun Parku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Fun Parku, jak również na jego parkingu lub w innych miejscach przylegających do terenu Fun Parku.
 6. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie Restauracji oraz salek urodzinowych. 
 7. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do strefy zabawy. 
 8. Na terenie strefy zabaw Fun Parku nie należy żuć gumy.
 9. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.
 10. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami.
 11. W przypadku zbyt dużej liczby odwiedzających, ze względów bezpieczeństwa, personel Fun Parku ma prawo odmówić wstępu na jego teren.
 12. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz stosować się do zaleceń obsługi Fun Parku (dalej: „Obsługa”).
 13. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka.
 14. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na terenie Fun Parku należy poinformować niezwłocznie Obsługę.
 15. Właściciel Fun Parku nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa, znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających jak również spowodowanych w wyniku działania siły wyższej.
 16. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.
 17. .Obsługa może zażądać opuszczenia terenu Fun Parku przez Gości, którzy mimo uprzedniego upomnienia naruszają Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzają zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 18. Na terenie Fun Parku zabrania się przebywania dzieci i rodziców lub pełnoprawnych opiekunów będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych oraz dzieci posiadających usztywnienia gipsowe. Osoby takie mogą zostać niewpuszczone na teren Fun Parku lub wyproszone bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 19. Do Fun Parku nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie
 20. W przypadku zbyt dużej liczby odwiedzających, ze względów bezpieczeństwa, personel FunParku ma prawo odmówić wstępu na jego teren.
 21. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz stosować się do zaleceń obsługi Fun Parku (dalej: „Obsługa”).
 22. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania. Za szkody na mieniu lub na osobie spowodowane przez dziecko wyłączną odpowiedzialność ponosi rodzic lub pełnoprawny opiekun dziecka.
 23. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.
 24. Obsługa może zażądać opuszczenia terenu Fun Parku przez Gości, którzy mimo uprzedniego upomnienia naruszają Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzają zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 25. zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
 26. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Fun Parku wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na terenie Fun Parku.
 27. Właściciel Fun Parku nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Parku Rozrywki wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc. 
 28. Zgłoszenia skargi, szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w punkcie kasowym Fun Parku, w dniu korzystania z jego usług, przed jego opuszczeniem. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Fun Parku.
 29. Na terenie Fun Parku znajduje się system monitoringu. Osoby przebywające w Fun Parku mają tego świadomość i wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku celem poprawy poziomu bezpieczeństwa na terenie Fun Parku.
 30. Dzieci do lat 13 mogą wejść i wyjść z terenu Fun Parku tylko pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 31. Nie wolno zostawiać dziecka poniżej 13 lat bez opieki na terenie Fun Parku.
 32. Rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka.
 33. Rodziców/opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby opróżnić zawartość kieszeni dzieci.

 1. Za pozostawione rzeczy właścićel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
 3. Właścićel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 4. Osoba, która zakłóca spokój innych gości, korzysta z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie stosuje się do poleceń personelu może zostać wydalona z terenu Fun Parku.
 5. Wszelkie wypadki, kontuzje oraz zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzeń powinny być niezwłocznie zgłaszane obsłudze parku.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22. lipca 2019 roku.